Veiledning ved kjøp av ridehest

Kjøp/salg av hest er som regel et tillitsforhold mellom kjøper og selger. Vær oppmerksom på blandede roller hos de du kjøper av og søker råd hos. Blandede roller kan imidlertid også være en fordel, idet det gir de mest kompetente rådene.

 • Overdragelse eller erverv av hest skal utløse begeistring!

Gå til det miljøet som har/driver med den typen hest du ønsker deg. Hold avtaler! Få flere til å uttale seg dersom du er i tvil. Når du har funnet en hest du liker og er enig med selger om pris, er det tid for å konsultere en veterinær.

Markeder og lovverk

Mange hobbyaktører selger hest. Dette markedet er først og fremst gjerne et ‘bruktmarked’, men også med en fraksjon oppdrett. Det begrenses gjerne av hestemateriell som allerede befinner seg i det geografisk. Kvalitet og pris kan være svært variabel, da disse aktørene ikke alltid har like stor/stort kunnskap, kompetanse, apparat eller krav til inntjening som den profesjonelle. På den annen side kan mange finne en god match til sitt bruk nettopp gjennom miljøet de er i.

 • Dette markedet befinner seg typisk i annonsemarkeder i aviser/blader og på nettet, som f.eks. finn.no og hest.no, men også tildels på konkurranser og utstillinger.
 • Salg og kjøp mellom to privatpersoner styres av Kjøpsloven av 13. mai 1988.

Yrkesselgere som opererer kontinuerlig i et marked vil være interessert i et godt rykte, og derfor operere med kvalitet, det være seg profesjonelle hestehandlere eller oppdrettere. De har gjerne stor erfaring med vurdering av kvalitet gjennom kjøp/salg, tilridning og helsemessig historikk av ulike typer hester, og vil være interessert i å finne den beste ryttermatchen for sine hester slik at det gir resultater. De har også lang erfaring med lovverket og håndtering av garantier/reklamasjoner, og som forbruker har du sterkere rettigheter når du kjøper av en profesjonell. I dette markedet vil det stadig tilføres nytt hestemateriell av god kvalitet, via et profesjonelt oppdrett og tilridning/omskolering, og kjøp/salg til/fra eksterne markeder. På salgsstaller/arrangementer har du også muligheten til å se, prøve og sammenligne flere hester av ulik/samme kvalitet innenfor samme type/bruksområde/utdannelsesnivå/pris. Vær oppmerksom på at yrkesselgernes kanaler/forretningsforbindelser kan styre rådgivningen/utvalget.

 • Dette markedet befinner seg typisk på salgsarrangementer/salgsstaller, konkurranser og utstillinger, men også tildels i annonsemarkeder i aviser/blader og på nettet.
 • Salg og kjøp mellom en yrkesselger og en privatperson styres av Forbrukerkjøpsloven av 01. juli 2002.
 • Selgeren hefter for å måtte opplyse om alle feil og mangler, dvs. oppførsel og uvaner og skader, sykdommer og svakheter som kan være av betydning for tiltenkt bruk. Dette gjelder ikke feil og lyter som er iøynefallende. Det er derfor viktig å se grundig over hesten for å oppdage alle synlige feil – bruk veterinær.
 • På salgsutstillinger/auksjoner kan du være avhengige av salgsopplysninger som finnes på forhånd/trykkes i katalogen. Pass på at du undersøker om det er dette som gjelder eller om du kan få en privat rådgivningskonsultasjon (veterinær, trener el.l.) før salget faller. I så fall bør det skrives i kontrakten, og hesten returneres innen en oppgitt dato.

Import. Utenlandske markeder tilbyr ofte et større utvalg av en del hestetyper/gener med kvalitet det finnes mindre av i Norge, men vær også oppmerksom på at kvaliteten kan være variabel, da eksport også kan være en avfallsvei/dumping fra andre lands aktører, som ikke er så avhengige av et godt rykte i fjernere markeder.

 • Kjøpers rettigheter på tvers av grenser kan være vanskelige å forfølge.

Hest er imidlertid ingen standardisert vare, og vi kan ikke operere med en «feilfri vare»-forståelse når det dreier seg om hest.

 

Hva er din tenkte bruk? Rådgivning og støtteapparat

Hesten du trenger må være av riktig

 • Størrelse, Type/anatomi, Styrke og Temperament til ditt bruk, eks hobby/tur, konkurranser/hobby eller toppidrett?
 • Utdannelsesnivå – i forhold til ditt eget utdannelsesnivå og ambisjoner som rytter, og tilgjengelig støtteapparat i ridningen, eks lærehest eller unghest?
 • Potensiale innen den grenen av hestesporten hvor du vil være aktiv
 • Rådgiver og støtteapparat: treneren din/en berider vil være den beste rådgiver og støtteapparat på disse områdene. Mange trenere tar honorar i form av provisjon for jobben, typisk 10 % av hestens kjøpesum.
 • Helse og holdbarhet – i forhold til bruk, ditt eget utdannelsesnivå og ambisjoner som rytter, tilgjengelig støtteapparat i ridningen osv., eks. lærehest eller unghest, hobby/tur, konkurranser/hobby eller toppidrett?
 • Rådgiver og støtteapparat: en veterinær som driver med hest innen ditt bruksområde vil være den beste rådgiver og støtteapparat på dette området. Veterinæren tar som regel et fast, timebasert honorar for jobben uavhengig av hestens pris. Det kan også være greit å rådføre seg med forsikringsselskap som tilbyr forsikringer for hest.

Trener. Dersom du trener regelmessig for trener vil treneren din ønske den beste matchen for deg slik at du kan nå lengst mulig som rytter og han lengst mulig som trener. Han er ofte også involvert i kjøp/salg av hester. Vær oppmerksom dersom treneren din selv er involvert i selve salget i form av provisjon fra selger. Dette bør i så fall stå i kjøpekontrakten slik at du vet hvordan hesten er kanalisert og hva kjøpesummen dekker. Berider. En berider vil kunne gi kvalifiserte råd og hjelp/tjenester i utdannelsen dersom du vurderer å kjøpe en unghest, eller dersom du trenger hjelp til omskolering av en hest som er feil ridd/dårlig utviklet. Berider/trener vil kunne gi en vurdering av gangartene, hvordan hesten er å sitte på, hvordan den svarer på hjelperne, reagerer på hinder o.l.

Eksteriør- og bruksprøvedommere vil kunne hjelpe deg med å vurdere om hesten har et funksjonelt eksteriør/anatomi/bevegelsesmønster/evner og interiør/ridbarhet/evner for din bruk. Resultater fra utstillinger/kåringer og unghesttester vil være en viktig dokumentasjon. Se f.eks. hestepasset, www.Hestedata.dk /Danmark, www.blup.se / Sverige, www.nhest.no – stambok på nett / Norge. Veterinær vil tildels også kunne kaste lys over dette – sett i forhold til skadefrekvens/holdbarhet, se nedenfor. For dokumentasjon av hestens resultater og holdbarhet i sporten, se www.hpnett.no / Norge, www.rideforbund.dk /Danmark,  www.ridsport.se / Sverige, www.fei.org / www.wbfsh.org  / FEI-passet for Internasjonale starter. Norges Rytterforbund vil også kunne bidra med informasjon og hjelp, også på jus innen området, se www.rytter.no.

Forsikringsselskapene er private aktører som tilbyr en kollektiv risikodeling. De dekker ikke skader som oppstår gradvis over tid (slitasje) eller som komplikasjon til et inngrep (type infeksjon/operasjon/død etter kastrasjon), men plutselig oppståtte/uforutsette ulykker/skader (typisk kollikk, kuttskader, brudd o.l). Ved anmerkninger/mangler på veterinærattesten vil de kunne ta forbehold mot skader i nettopp det organet/kroppsdelen som skaden er knyttet til. Dette vil likevel ikke alltid ha betydning for den praktiske forsikringsdekningen! Dersom det er aktuelt for deg å forsikre hesten mot ulykkesskader bør du kontakte ditt forsikringsselskap før og etter at du har sjekket hesten hos veterinær for å ta rede på hvilke undersøkelser de krever til ditt ønskede forsikringsnivå/bruk, og hvilke forbehold de eventuelt vil ta.

kurs2Veterinæren  sjekker om hesten er frisk, ikke om hesten kan forsikres for det du har tenkt å forsikre den til eller om den kan brukes til det du har tenkt å bruke den til. Men vurdering av sannsynlig holdbarhet og risiko for at helsemessige anmerkninger skal være utslagsgivende (prognoser og kostnadsperspektiver ved behandling) må sees i sammenheng med tenkt bruk/prisnivå på hesten, samt det faktum at hester som står for salg som følge av situasjonen (prøving av ulike ryttere) kan være gjenstand for ulike belastninger/stress som fører til patofysiologiske anmerkninger. Veterinæren du velger å bruke bør derfor ha god kjennskap til trening og bruk av hest på ditt tenkte bruksområde/sport. Undersøkelse på stedet gir et øyeblikksbilde av hestens helsetilstand, sett opp i mot bruk og alder og tidligere helseattester gir det et bilde av holdbarhet. Dersom mindre anmerkninger/ømheter ved hestens bevegelsesapparat finnes uten andre vesentlige feil, bør re-sjekk foretas et par uker senere, da dette kan være tilfeldig/forbigående, ev med bildediagnostiske hjelpemidler som støtte og blodprøve som sikkerhet mot doping.

 • Røntgenbilder har ikke nødvendigvis relevans for funksjon og er ikke obligatorisk ved kjøp av dyre hester!

I Sverige f.eks. er det  en hel masse rettstvister etter kjøp og salg av hest hvor det gang på gang viser seg at de røntgen-bildene som er tatt ikke kan si så mye om det som faktisk er problemet. Her følger noen av årsakene: 1) Mange problemer er treningsmessig relatert. 2) Det mangler studier som kan vise at røntgen-funn kan forutsi eventuell halthet. 3)Ved en del vanlig lidelser ser man ofte ingenting unormalt på røntgen, og da spesielt ikke om det bare er tatt et ”oversiktsbilde”. 4) Det normale spekter av funn i visse områder kan være så stort at det er vanskelig å tolke eventuelle funn, og graden av unormale røntgen-funn er ikke nødvendigvis proporsjonale med graden av kliniske symptomer. 5) For å kunne uttale seg med en høy grad av sikkerhet om eventuelle forandringer finnes i f.eks et ledd så kreves en fullstendig undersøkelse med 2 eller 4 projeksjoner. Røntgen bør kun tas: a) Som støtte etter en klinisk undersøkelse. b) Motivert fotografering. c) Kjøp av hingster aktuelle for avl (sjekke for de diskvalifiserende lidelser iht. gjeldende avlsplan). En god og vel motivert klinisk helseundersøkelse kan altså ikke erstattes av røntgen-bilder. Likevel er det slik at forsikringsselskapene gjerne krever røntgen for innforsikring til høye forsikringsdekninger (typisk over 100-150 000,-).

 • Veterinær kjøps/salgsundersøkelse og undersøkelse for forsikring er ikke det samme!

Veterinæren gir ingen garantier, men en ekspertuttalelse. Han skal ikke tilråde eller fraråde kjøp, han skal være en hjelp for eierskifteprosessen ved å bidra med informasjon, ikke et hinder (prosessen har kommet dithen at selger ønsker å selge og kjøper ønsker å kjøpe): som med brukte biler presterer mange hester med skavanker, og eieren (ny eller gammel) må vite hva skavankene består i for å kunne være forberedt og holde helsen ved like. I en kjøp/salg situasjon jobber veterinæren på oppdrag for kjøper, men selgeren eier opplysningene/journalen inntil hesten er solgt. Både kjøper og selger bør derfor være tilstede under rådgivningen. Dette kan bidra til å avklare uklarheter og hindre/løse tvister i forbindelse med salget. Husk også at veterinæren kan tjene på egne behandlingsråd, er du usikker på om tilrådd behandling er nødvendig ved ditt bruk, konsulter flere.

 

Kjøpspris

 

Det er kjøperen selv som endelig må sammenveie hestens brukskvaliteter og helsekvaliteter (fra aktuell og tidligere helsesjekker) samt ev forbehold i forsikringen opp mot tenkt bruk, egen kompetanse, ferdigheter som rytter, prisnivå, tilgjengelig hjelp osv. – hverken trener eller veterinær